“And the like” nghĩa là gì?

"And the like" nghĩa là gì?

Meaning

Vân vân, những cái tương tự

Ví dụ

  • We serve various juices here: orange juice, lime juice, carrot juice and the like.

→ Chúng tôi phục vụ nhiều loại nước trái cây ở đây: nước cam, nước canh, nước ép cà rốt và tương tự.

  • She often releases her albums on multiple platforms: Spotify, Youtube, iTunes and the like.

→ Cô ấy thường đăng tải album lên nhiều nền tảng: Spotify, Youtube, iTunes vân vân.

  • They would allow a native forest to gradually establish from seeds spread naturally by wind, birds and the like.

→ Họ để cho rừng bản địa hình thành dần dần từ những hạt được phát tán tự nhiên bởi gió, chim, vân vân.

Video

THẢO LUẬN