Back someone up nghĩa là gì?

When you back someone up, it means you support them.

“To back someone up” nghĩa là bạn hỗ trợ, giúp đỡ ai đó.

Eg:
1. They are shooting at me. Please come here and back me up!
(Họ đang tấn công tôi. Lại đây giúp tôi với.)

2. This is a very big project, their team doesn’t have enough people, so we need to back them up.
(Dự án này rất lớn, nhóm của họ không đủ người, chúng ta cần phải hỗ trợ họ.)

Ngoài ra, “back someone up” còn có nghĩa là nói giúp ai đó để thuyết phục những người khác tin tưởng hơn. Giải thích thế có khó hiểu quá không nhỉ? Giả sử trong lúc mẹ bạn đang nghi ngờ câu chuyện bạn nói, thằng em bạn nhảy vào nói giúp, nói thêm làm củng cố sự thật khiến mẹ bạn tin, thì đó là thằng em bạn đang “back you up”.

Example:

1. My mom believed me after my brother backed me up.
(Mẹ tôi đã tin tôi sau khi đứa em nói giúp.)

2. Please tell them the truth. I’ll back you up if they think you’re lying.
(Cứ nói thật đi, tớ sẽ nói giúp cậu nếu họ nghi cậu nói dối.)

3. The girl denied being there, and the man backed her up.
(Cô gái phủ nhận đã ở đó, và người đàn ông nói giúp cô ấy.)

THẢO LUẬN