“Before you know it” nghĩa là gì?

“Before you know it” đi kèm với hành động nào đó, ý để chỉ sự việc diễn ra rất sớm, nhoằng một cái chưa kịp nhận ra thì việc đã xảy ra rồi. Có thể dịch nghĩa của “before you know it” là: nhoằng một cái, chẳng mấy chốc thì…

Ví dụ:

  • You hop on a bus, listen to a few songs, and before you know it, you already arrive.
    (Bạn leo lên xe buýt, nghe vài ba bài hát, nhoằng một cái bạn đã đến nơi.)
  • Follow these instructions and you will master the game before you know it.
    (Làm theo các hướng dẫn này, chẳng mấy chốc bạn sẽ giỏi trò này lên thôi.)

Xem thêm video minh họa nhé:

THẢO LUẬN