“Bury the hatchet” nghĩa là gì?

Meaning

“To bury the hatchet” nghĩa là hai bên dẹp bỏ những cãi vã, bất đồng, mâu thuẫn với nhau để tiến tới giảng hòa, làm lành, trở lại làm bạn với nhau.
Về nghĩa đen, nó là đi chôn cái rìu 🙂

Example

📌 “Regarding this lawsuit, I would recommend that everyone involved bury the hatchet and move on. Life is too short for such extended negativity.”
(Về vụ kiện này, theo tôi những người có liên quan nên làm hòa và “move on”.)

📌 I’m glad that we buried that hatchet and things are cool again.
(Tôi mừng là chúng ta đã bỏ qua hiềm khích và mọi chuyện lại tốt đẹp.)

📌 “Those who say they will forgive but can’t forget, simply bury the hatchet but leave the handle out for immediate use.” Dwight L. Moody
(Những người nói rằng họ sẽ tha thứ nhưng không thể nào quên, đơn giản là họ “chôn rìu” nhưng vẫn để cái tay cầm chìa ra ngoài để lấy ra dùng cho nhanh.)

Video

THẢO LUẬN