Collocations với “expectation”

collocations with expectation

live up to expectation: xứng đáng với mong đợi, theo kỳ vọng
Eg: The movie did not live up to expectations.
(Bộ phim không như kỳ vọng.)

fall short of expectation: không như mong đợi
Eg: The company’s revenue last year fell short of expectations.
(Danh thu công ty năm nay không đáp ứng với kỳ vọng)

fulfil/meet expectation: như mong đợi, đáp ứng sự mong đợi
Eg: The company’s revenue this year did not meet the expectations.
(Danh thu công ty năm nay không đáp ứng với kỳ vọng)

go beyond expectation: vượt quá sự mong đợi
Eg: Her performance at the show went beyond expectations.
(Màn biểu diễn của cô ấy trong chương trình vượt cả mong đợi.)

against expectation: trái với mong đợi
Eg: She still decided to drop college, knowing it’s against her dad’s expectations.
(Cô ấy vẫn quyết định bỏ học đại học, biết rằng điều đó trái với kỳ vọng của ba.)

contrary to expectation: trái với suy nghĩ của mọi người, trái với dự đoán
Eg: Contrary to expectations, the soccer team has won the game.
(Trái với suy nghĩ của mọi người, đội bóng đã giành chiến thắng.)

below expectation: dưới mức mong đợi
Eg: My IELTS result is better this time, but still below my expectation.
(Kết quả IELTS lần này của tôi tốt hơn, nhưng vẫn dưới mức mong đợi.)

THẢO LUẬN