Come clean nghĩa là gì?

“Come clean” nghĩa là thú thật, nói ra sự thật mà bạn giấu bao lâu nay, đưa sự thật ra ánh sáng.

“Come clean” means to admit, confess, disclose something.

Thường dùng theo cách: to come clean+ with someone (+about something)

Ví dụ:

1. Ashley discovered Jim was lying and told him to come clean.
Ashley phát hiện Jim nói dối và bảo cậu ta thú thật.

2. I’m afraid to come clean with my wife about my affair.
Tôi sợ nói với vợ về chuyện ngoại tình của mình.

3. Facebook needs to come clean (with users) about their private policy.
Facebook cần công khai (với người dùng) về chính sách riêng tư của họ.


Featured 📷 https://www.instagram.com/maivicki_46/

THẢO LUẬN