“Come into being” nghĩa là gì?

“Come into being” nghĩa là gì?

Meaning: “Come into being” nghĩa là bắt đầu tồn tại, được ra đời (start to exist).

Example:
🍃 After the Big Bang, the universe came into being.
→ Sau vụ nổ Big Bang, vũ trụ ra đời.

🍃 The idea for the song came into being after the break up.
→ Ý tưởng cho bài hát ra đời sau cuộc chia tay.

🍃 When Batman first started out in the comics in 1940, he carried a gun. Then the comics code came into being, banning all mention of guns or explicit violence in comics. (Trích movieweb)
→ Khi Batman lần đầu xuất hiện trong truyện tranh vào năm 1940, anh ấy mang súng. Rồi quy tắc truyện tranh ra đời, cấm tất cả sự đề cập về súng ống hay bạo lực trong truyện tranh.

THẢO LUẬN