“Come to light” nghĩa là gì?


“Come to light” nghĩa là được biết tới (to become known to people) sau thời gian nằm trong bí mật, được phơi bày ra ánh sáng.

Ví dụ:

📍 After years of investigation, the case’s mystery has finally come to light. ⇢ Sau nhiều năm điều tra, bí ẩn vụ việc cuối cùng đã phơi bày.

📍 More Covid symptoms have come to light after a new study. ⇢ Nhiều triệu chứng covid được phát hiệu sau nghiên cứu mới.

📍 The CEO announced he was stepping down from his position, as more information about power failures during the storm come to light. ⇢ Vị CEO thông báo sẽ rời ghế khi càng nhiều thông tin về việc mất điện trong cơn bão được đưa ra.

THẢO LUẬN