“Get to the bottom of something” nghĩa là gì?

“Get to the bottom of something” nghĩa là gì?
“Get to the bottom of something” nghĩa là gì?

“To get to the bottom of something” nghĩa là đi tới đáy, tới tận cùng nguyên nhân, ngọn nguồn của vấn đề nào đó, dịch thoáng ra là tìm hiểu cho ra nhẽ, tìm cho ra sự thật…

Ví dụ

  • I’ve always wondered if Bojack could be my biological father, so I came to L.A to get to the bottom of things.
    → Tôi luôn thắc mắc chú Bojack có phải là cha rẻ của mình không, nên tôi đã đến L.A để tìm ra sự thật.
  • Whoever made the mistake please come forward, if not we will find out soon enough. Either way, we will get to the bottom of this.
    → Ai phạm phải sai lầm vui lòng hãy ra nhận lỗi, nếu không chúng tôi sẽ tìm ra người đó sớm thôi. Đằng nào thì, chúng tôi sẽ làm cho ra nhẽ chuyện này.
  • Until I get to the bottom of this, my retirement is officially postponed.
    → Tôi sẽ hoãn việc nghỉ hưu cho tới khi tìm hiểu tường tận việc này.

Video

Bạn hãy kéo sang phải để xem video ví dụ nhé.

THẢO LUẬN