“Give way” nghĩa là gì?

give way nghia la gi

Meaning

“To give way to sb” có nghĩa đen là nhường đường cho ai đó đi trước, nghĩa bóng là nhường chỗ (để cho cái khác thế vào).

Example

Summer still doesn’t want to give way to Autumn. → Mùa hè vẫn chưa muốn nhường chỗ cho mùa thu tới.

You must give way to the vehicles coming from the the left. → Bạn phải nhường đường cho các phương tiện đến từ phía bên trái.

“I see only my objective – the obstacles must give way.” → Tôi chỉ thấy mục tiêu của mình, những chướng ngại vật phải tránh đường.

THẢO LUẬN