“Go to any length” nghĩa là gì?

 “Go to any length” nghĩa là gì?
“Go to any length” nghĩa là gì?

Go to any length” nghĩa là làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích cho dù nó có xấu xa đến đâu (to do anything, no matter how extreme, dishonest, wicked etc, to achieve a particular aim).

Ví dụ:

✨ Alex Johnson sees himself as permanent chairman and will go to any length, legal or illegal, to retain that position.

⇢ Alex Johnson nghĩ ông ấy là chủ tịch vĩnh viễn và sẽ làm bất cứ điều gì, hợp pháp lẫn phi pháp, để giữ chiếc ghế của mình.

✨ He wants it and he is prepared to go to any length to get it.

⇢ Cậu ấy muốn nó và đã chuẩn bị tinh thần làm mọi thứ để có được nó.

✨ I am definetely a mom who will go to any length to protect my children.

⇢ Tôi là một người mẹ sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ con mình.

THẢO LUẬN