“I didn’t see that coming” nghĩa là gì?

Định nghĩa

“To see something coming” bằng nghĩa với “to expect”, nghĩa là trông mong, trông đợi, cho rằng điều gì sẽ xảy ra.

“To not/never see it coming” được dùng chỉ một tình huống bất ngờ, không lường trước. Ngoài ra người ta hay thường nói “I didn’t see that/it coming” ý là “bất ngờ quá đi”, “thật không ngờ”…

Ví dụ

  • I can’t believe my best friend abandoned me. I never see it coming.
    (Tôi không thể tin là bạn thân nhất lại bỏ rơi mình. Thật không ngờ.
  • She would have reacted faster if she had seen that coming.
    (Cô ấy sẽ phản ứng nhanh hơn nếu lường trước được tình huống.)

A: “Are you free tonight? Would you like to go out for a dinner with me?”
B: “Are you asking me out? I didn’t see that coming.”

Video

Kéo sang phải để xem video minh họa nhé!

THẢO LUẬN