“In a … fashion” nghĩa là gì?

"In a ... fashion" nghĩa là gì?

Meaning:

“To do something in a … fashion” nghĩa là làm điều gì theo một kiểu nào đó (a way of doing thing). Lưu ý “fashion” ở đây là Singular noun.

– in one’s own fashion” là theo ý mình, theo kiểu của mình

– in a timely fashion: một cách nhanh chóng

Example:

  • Don’t judge her. She likes to solve her problems in her own fashion. (Đừng phán xét cô ấy. Cô ấy thích giải quyết vấn đề theo ý mình.)
  • Man gets 38 young orphaned elephants to follow him in orderly fashion just by whistling. (Người đàn ông khiến 38 con voi con bị bỏ rơi đi theo mình một cách có trật tự chỉ bằng cách huýt sáo.)
  • We expect that your team can deliver us the product in a timely fashion. (Chúng tôi hi vọng đội của anh có thể giao sản phẩm một cách nhanh chóng.)

THẢO LUẬN