“Knee-deep in something” nghĩa là gì?

"Knee-deep in something" nghĩa là gì?

Meaning

“To be knee-deep in something” nghĩa đen là lún sâu tới đầu gối. Nghĩa bóng của nó là dính líu sâu vào, bị “chôn vùi” trong việc nào đó.

Example

  • When you’re knee deep in the shit, you’ve got 3 choices. 1) Let it define you. 2) Let it destroy you. 3) Own it, make it instantly magical & life-altering epic. – Fuckology
    (Khi bạn vướng sâu vào rắc rối, bạn có 3 lựa chọn: 1) Để nó định nghĩa bạn. 2) Để nó hủy hoại bạn. 3) Làm chủ nó, biến nó thành một bản sử thi kì diệu thay đổi cuộc sống.)
  • We are still knee-deep in the first wave of coronavirus.
    (Chúng ta vẫn đang chìm sâu trong làn sóng coronavirus đầu tiên.)
  • This whole week I have been knee-deep in final term tests.
    (Tuần này tôi bị chôn trong mớ bài kiểm tra cuối kì.)

THẢO LUẬN