“My mind all over the place” nghĩa là gì?

"My mind all over the place" nghĩa là gì?

“All over the place” là thành ngữ cực kì dễ nhớ luôn, nó có nghĩa là ở khắp mọi nơi (everywhere). Ví dụ:

🍉 We are in her living room – there are coffee cups and astrays strewn all over tje place.

⇢ Chúng tôi đang ở trong phòng khách nhà cô ấy – cốc cà phê và tàn thuốc vương vãi khắp mọi nơi.

🔔 Nếu một người nào đó nói rằng, “My mind is all over the place” hoặc “My head is all over the place”, điều đó có nghĩa là đầu óc họ đang “bay bay”, đang rối bời, hỗn độn không thể suy nghĩ thông suốt được. Ví dụ:

🍉 My mind is all over the place I often end up getting distracted and not finishing things.

⇢  Đầu óc tôi hay “bay bay” mà tôi thường bị phân tâm và chả hoàn tất được công việc.

🍉 As I sit here typing this letter, my mind is all over the place.

⇢ Khi tôi ngồi đây viết là thư này, tâm trí tôi như một mớ hỗn độn.

THẢO LUẬN