On the count to three là gì?

On the count to three

On the count to three là một cụm từ vô cùng gần gũi với chúng ta, nghĩa là đếm từ một đến ba (và chuyện gì đó sẽ xảy ra). Cùng xem ví dụ nhé:

🔹[Chuẩn bị chụp hình, và người photographer nói]

On the count to three, say cheese! One… two… three… cheeseeee!!!

Đếm từ một đến ba và nói cheese nhé! Một…hai….ba…. cheeseeee!!!

🔹[Người ra lệnh bắt đầu đua]

The race starts on the count to three. One. Two. Three. Go!

Cuộc đua bắt đầu trong 3 tiếng đếm nữa. Một. Hai. Ba. Bắt đầu!

THẢO LUẬN