“Set sb/sth apart” nghĩa là gì?

set apart nghĩa là gì
set apart nghĩa là gì

🌺 “To set sb/sth apart (from sb/sth)” có nghĩa là làm cho ai đó/thứ gì đó trở nên khác biệt, hoặc tốt hơn, nổi trội hơn so với những người/cái khác.

Example:

🍐 What sets you apart from other candidates? → Cái gì làm bạn khác biệt so với các ứng viên khác?

🍐 There is an additional camera on this phone, which sets it apart from the cheaper version. → Chiếc điện thoại này có thêm một camera, điều làm nó khác biệt so với dòng giá rẻ hơn.

🍐 “In a world full of game players, the only way to set yourself apart is to be a game changer.” → Trong một thế giới đầy những người chơi cách duy nhất để làm bạn nổi bật là thành người thay đổi cuộc chơi.

THẢO LUẬN