“Stand up for” nghĩa là gì?

stand up for meaning

To stand up for yourself/myself/somebody/something = to defend, to support

(1) Người xưa có nói, “một điều nhịn là chin điều lành.” Tuy nhiên, không phải lúc nào mình cũng nhịn khi người ta hành mình được. Vì nhiều lí do, ta sẽ đứng lên phản kháng để bảo vệ, bênh vực mình. Đó gọi là “stand up for myself“.

Example:

 • Next time if someone talks shit about you, don’t keep silence but stand up for yourself and shame them.
  (Lần sau nếu có ai nói xấu cậu, đừng im lặng mà phải bênh vực bản thân và làm chúng nó xấu hổ)
 • Be brave and stand up for yourself.
  (Hãy dũng cảm lên và đấu tranh cho bản thân đi.)

(2) Khi thấy việc quá đáng trước mắt, chúng ta cũng có thể ra tay nghĩa hiệp “stand up for + somebody”, nghĩa là bênh vực cho người nào đó.

Example:

 • My sister and I fight a lot, but when needed she always stands up for me.
  (Chị gái và tôi toàn gây nhau, nhưng khi cần chị ấy luôn bênh vực cho tôi.)
 • Our teacher stood up for us in the meeting.
  (Giáo viên đã đứng lên bảo vệ chúng tôi trong cuộc họp)

(3) Ngoài ra, nếu bạn “stand up for + something”, nghĩa là bạn đang đấu tranh cho điều gì đó.

Example:

 • We stand up for what we believe in.
  (Chúng tôi đấu tranh cho điều mà chúng tôi tin tưởng.)
 • “A man dies when he refuses to stand up for that which is right. A man dies when he refuses to stand up for justice.” – Martin Luther King
  (“Người đàn ông chết khi anh ta từ chối đấu tranh cho những cái đúng. Một người đàn ông chết khi anh ta từ chối đấu tranh cho công lý.”) 

THẢO LUẬN