“Take shape” nghĩa là gì?

take shape nghia la gi

Meaning

Một thứ gì đó bắt đầu “take shape” (/ teik ∫eip/) nghĩa là nó bắt đầu thành hình thành hài, hình thành, phát triển.

Example

🔹 Plans to reopen school this autumn is beginning to take shape. (Người ta đang bắt đầu lên kế hoạch mở cửa lại trường học.)

🔹 Summer has been busy for us as our new house continue to take shape. (Mùa hè quả là bận rộn khi mà căn nhà mới của chúng tôi đang tiếp tục hoàn thiện.)

🔹 The idea to entirely redecorate the apartment began to take shape a few weeks ago when he saw a picture on Pinterest. (Ý tưởng trang trí lại toàn bộ căn hộ đã bắt đầu nhen nhóm từ vài tuần trước khi anh ấy thấy một tấm hình trên Pinterest.)

THẢO LUẬN