Thành ngữ “cut to the chase”

Định nghĩa

“Chase” có nghĩa là cuộc rượt đuổi, còn thành ngữ “cut to the chase” mang nghĩa hãy đi thẳng vào vấn đề cần nói luôn, không cần phải rào trước đón sau nữa.

Ví dụ

  • I don’t want to waste each other’s time so let’s cut right to the chase. (Tôi không muốn tốn thời gian của nhau nên hãy đi thẳng luôn vào vấn đề nhé.)
  • We know why you’re here, so please cut to the chase.
    (Chúng tôi biết tại sao cậu ở đây, nên làm ơn hãy đi thẳng vào vấn đề.)

Video

Kéo sang bên phải để xem video minh họa:

THẢO LUẬN