“To the bitter end” nghĩa là gì?

Meaning

Thành ngữ “to the bitter end” hoặc “until the bitter end” có nghĩa là tiếp tục làm gì đó cho đến cùng, làm cho đến hết sức có thể, cho dù nó có khó khăn tới đâu (to continue doing something until it is finished).

Example

– I’m going to stay here and fight to the bitter end. (Tôi sẽ ở lại đây và chiến đấu đến cùng.)

– Why do you have to stay stubborn to the bitter end? (Tại sao mày cứ lì lợm tới cùng như vậy?)

– They swear to protect their land to the bitter end. (Họ thề bảo vệ mảnh đất của họ cho tới cùng.)

THẢO LUẬN