“Trade-off” nghĩa là gì?

“Trade-off” – danh từ – nghĩa là việc cân bằng, thỏa hiệp giữa các tình huống trái ngược nhau, được cái này mất cái kia.

Ví dụ

🐥 They both had successful careers, but the tradeoff was they seldom saw each other.

(Cả hai đều có sự nghiệp thành công, nhưng đổi lại họ chẳng có thời gian gặp nhau.)

🐥 “There are no solutions; there are only trade-offs.” – Thomas Sowell

(Chẳng có giải pháp, chỉ có chịu mất cái này để có cái kia mà thôi.)

THẢO LUẬN