Từ dễ nhầm: delicate & dedicate

“Delicate” và “dedicate” là hai từ na ná nhau nhưng chúng hoàn toàn không liên quan gì đến nhau cả. 1. DELICATE /’delikət/ (adj) “Delicate” … Continue reading Từ dễ nhầm: delicate & dedicate