Từ dễ nhầm: Phân biệt EVACUATE và EVALUATE

So sánh giữa hai từ rất giống nhau mà chẳng liên quan: “evacuate” vs. “evaluate”