Từ dễ nhầm: Phân biệt “properly” và “property”

PROPERLY và PROPERTY là 2 từ chỉ khác nhau có 1 chữ cái nhưng nghĩa thì chả liên quan. Cả 2 từ này đều rất thông dụng luôn, mọi người nhớ thuộc lòng nhé.

🦕 properly (adverb) /ˈprɒp.əl.i/

🍁 một cách đúng đắn, một cách phù hợp

Eg: I’m not properly dressed for this kind of weather. (Trang phục tôi mặc không phù hợp với loại thời tiết này cho lắm)

🦕 property /ˈprɒp.ə.ti/ (noun)

🥂 thuộc tính hoặc tài sản của ai đó

Eg: Children need to be taught to have respect for other people’s property.
(Trẻ em cần được dạy phải tôn trọng tài sản của người khác.)

Tham khảo: Cambridge Dictionary

Những bài viết từ dễ nhầm khác trên blog:

THẢO LUẬN