“Whatever it takes” nghĩa là gì?

"Whatever it takes" nghĩa là gì feature image

Meaning

Khi một người nào đó sẽ làm điều gì “whatever it takes”, nghĩa là họ sẽ “bất chấp tất cả”, bằng mọi giá làm bất cứ điều gì cần thiết để hoàn thành mục tiêu đó, nó cho thấy một ý chí mãnh liệt, sự quyết tâm của người nói.

Example

  • She’ll accept what ever it takes to protect her family. (Cô ấy chấp nhận bất kể điều gì để bảo vệ gia đình.)
  • They’re willing to do whatever it takes to support Bob in this situation. (Họ sẵn lòng làm bất cứ điều gì để hỗ trợ Bob trong tình huống này.)
  • The president has promised to do whatever it takes in his power to help get the employees back on their feet. (Vị chủ tích hứa sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng để giúp nhân viên phục hồi.)

Video

Kéo sang phải để xem video minh họa nhé:

THẢO LUẬN