“Without fail” nghĩa là gì?

"Without fail" nghĩa là gì?

💥 “Without fail” nghĩa là gì?

Meaning: with no exception, for certain

 ➡ Chúng ta dùng cụm “to do something without fail” để nhấn mạnh rằng điều gì đó nhất định, chắc chắn xảy ra, chắc chắn thực hiện, trong mọi trường hợp. Thường dùng trong lời hứa, yêu cầu người khác làm gì.

💥 Examples with “without fail”:

+ I want you to submit the report by tomorrow, without fail! (Tôi muốn anh nhất định phải nộp báo cáo này trước ngày mai.)

+ He has been practicing yoga everyday without fail for the past 3 weeks. (Trong 3 tuần trở lại đây ngày nào anh ấy cũng tập yoga.)

+ It is an unwritten rule that almost without fail everything looks better in black. (Có một luật bất thành văn là gần như mọi thứ mang màu đen chắn chắn trông đẹp hơn.)

THẢO LUẬN